Από τις 3 Απριλίου 2017 οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις
Από τις 3 Απριλίου 2017 οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις

Αριθμ. 58114/ 2016 Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει

(Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει)

Κατηγορία: Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 58114 (ΦΕΚ Β’ 4471/30-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 20 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 (80 Α’) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 2 του ν.4018/2011 (215 Α’) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του εταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε) Του π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 8 του ν.4332/2015 (76 Α’), στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, εκδίδονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας.

Άρθρο 2

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των ίδιων διατάξεων μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 3

1. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για την χορήγηση της ως άδειας διαμονής η οποία εκκρεμεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.

2. Η παραίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.

3. Κατά την επανυποβολή της αίτησης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 4

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχουν ορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 68019/16.10.2015 (2272 Β).

2. Τα αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δύνανται να παραπέμπονται ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 134 για τους λόγους που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 53404/15/5.8.2015 (1699 Β’).

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 3η Απριλίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

YOUR REACTION?

Facebook Conversations